Areas of Estonia

List of the areas
Name Prefix Type
Tallinn 3726 geo

Go back